بایگانی برای 'تجارت در فیلیپین رده

انجام کسب و کار و سرمایه گذاری در فیلیپین

Sunday، 2009 ژانویه 18

جهان در حال کاهش است و مردم در یک دهکده جهانی است که در آن تنوع، نوآوری و حضور استراتژیک شعار جمعی از عصر اطلاعات زندگی می کنند. تجارت و موانع قانونی و شکسته شده است و تعداد بیشتری از شرکت ها به دنبال فراتر از مرزهای خود را به سمت بازارهای غنی تر در جهان در حال توسعه. سال 2000 منادی به [...]

سهم