ANUL·LACIÓ DE FILIPINES

PROCEDIMENT A ACONSEGUIR NUL·LITAT A FILIPINES

AM NO. 02/11/10-SC  

4 març 2003

 

   

RE: REGLA DE PROPOSTA SOBRE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT ABSOLUTA DELS MATRIMONIS nul i nul·litat dels matrimonis anul·lables.

 

RESOLUCIÓ

 

Actuant en la carta del President de la Comissió de Revisió del Reglament de la Cort de presentar a la consideració i aprovació d'aquest Tribunal la proposta de norma sobre la declaració d'absoluta nul·litat de matrimonis nuls i anul • lació del anul·lables els matrimonis, la Cort va resoldre aprovar la mateixa.

 

La regla entrarà en vigor el 15 de març de 2003, després de la seva publicació en un diari de circulació general a molt tard el 7 març 2003

 

4 de març de, de 2003

 

Davide, CJ Bellosillo, Puno, Vitug, Mendoza, Panganiban, Quisumbing, Sandoval-Gutiérrez, Carpio, Àustria-Martínez, Carpio Morales, Callejo, Sr. i Azcuna

Ynares-Santiago, en excedència

Corona, sobre el permís oficial

   

   

 

NORMATIVA SOBRE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT ABSOLUTA DELS MATRIMONIS nul i nul·litat dels matrimonis anul·lables

 

Article 1. Àmbit d'aplicació - Aquesta norma regirà peticions per a la declaració de nul·litat absoluta de matrimonis nuls i anul • lació de matrimonis anul·lables en el marc del Codi de la Família de Filipines.

Reglament de la Cort, s'aplicaran supletòriament.

 

Sec. 2. Petició de declaració de nul·litat absoluta de matrimonis nuls.

 

(a) Qui pot presentar. - A petició de declaració de nul·litat absoluta del matrimoni nul pot ser presentada únicament per l'espòs o l'esposa. (n)

 

(b) Lloc de presentació. - La petició s'ha de presentar al Tribunal de Família.

 

(c) Imprecriptibility de l'acció o de la defensa. - Una acció o defensa per a la declaració de nul·litat absoluta del matrimoni buit no prescriuran.

 

(d) Què cal al·legar. - Una petició en virtut de l'article 36 del Codi de Família ha d'al·legar especialment els fets complets que mostra la una o les dues parts estaven psicològicament incapacitat de complir amb les obligacions conjugals essencials dels matrimonis en el moment de la celebració del matrimoni, fins i tot si aquesta incapacitat es manifesta només després de la seva celebració.

 

Els fets complets han al·leguen les manifestacions físiques, si s'escau, ja que són indicatius d'incapacitat psicològica en el moment de la celebració del matrimoni, però l'opinió d'experts no ha de ser al·legada.

 

Sec.   3. Petició d'anul·lació dels matrimonis anul·lables. -  

 

(a) Qui pot presentar. - Les següents persones poden presentar una petició d'anul·lació del matrimoni anul·lable basat en qualsevol dels motius en virtut de l'article 45 del Codi de Família i en el termini indicat en el present document:

 

(1) La part contractant el pare o tutor o persona que exerceixi la pàtria potestat substitut no va donar el seu consentiment, dins dels cinc anys després d'arribar a l'edat de vint anys, llevat que, després d'assolir l'edat de vint anys, aquesta part cohabitat lliurement amb l'altre com espòs o esposa; o el pare, tutor o persona encarregada legal de la part contractant, en qualsevol moment abans de la part ha arribat a l'edat de vint-anys;

(2) El cònjuge sa judici que no tenia coneixement de la bogeria de l'altre; o per qualsevol parent, tutor o persona encarregada legal dels bojos, en qualsevol moment abans de la mort de qualsevol de les parts; o pel cònjuge boig durant un interval lúcid o després de recuperar el seny, a condició que el peticionari, després d'arribar a la raó, no ha cohabitat lliurement amb l'altre com espòs o esposa;

 

(3) La part perjudicada el consentiment del qual va obtenir mitjançant frau, dins dels cinc anys després del descobriment del frau, a condició que el partit, amb ple coneixement dels fets constitutius de frau, no ha cohabitat lliurement amb l'altre com espòs o esposa;

 

(4) La part perjudicada el consentiment del qual va obtenir per la força, intimidació o influència indeguda, dins dels cinc anys des del moment de la intimidació força o influència indeguda van desaparèixer o van deixar, a condició que la força, intimidació o influència indeguda haver desaparèixer o van deixar , va dir després del partit no ha cohabitat lliurement amb l'altre com espòs o esposa;

 

(5) La part perjudicada en el que l'altre cònjuge és físicament incapaç de consumar el matrimoni amb l'altre i tal incapacitat continua i sembla ser incurable, dins dels cinc anys després de la celebració del matrimoni; i

 

(6) La part perjudicada quan l'altra part era afectat d'una malaltia sexualment transmissible trobat que ser seriós i sembla ser incurable, dins dels cinc anys després de la celebració del matrimoni.

 

(b) Lloc de presentació. - La petició s'ha de presentar al Tribunal de Família.

Sec.   4. Lloc de celebració. - La petició s'ha de presentar al Tribunal de Família de la província o de la ciutat on el demandant o el demandat ha estat residint durant almenys sis mesos abans de la data de presentació o, en el cas del demandat no resident, en la qual pot ser trobat en les Filipines, a elecció del sol·licitant.

 

Sec.   5. Contingut i forma de la petició. - (1) La petició ha d'al·legar els fets complets que constitueixen la causa d'acció.

 

(2) S'haurà d'indicar els noms i edats dels fills comuns de les parts i especificar el règim que regeix les seves relacions de propietat, així com les propietats involucrades.

 

Si no hi ha una disposició adequada en un acord escrit entre les parts, el peticionari podrà sol·licitar una ordre provisional de pensió alimentària, la custòdia i manutenció dels fills comuns, drets de visita, l'administració de la comunitat o de la propietat conjugal, i altres assumptes de manera similar que requereix urgent acció.

 

(3) Ha de ser verificada i la celebració del matrimoni acompanyat. (b) Lloc de presentació. - La petició s'ha de presentar al Tribunal de Família.

 

Sec.   4. Lloc de celebració. - La petició s'ha de presentar al Tribunal de Família de la província o de la ciutat on el demandant o el demandat ha estat residint durant almenys sis mesos abans de la data de presentació, o en el cas d'un demandat no resident, on pot es troben a les Filipines en l'elecció del peticionari.

 

Sec.   5. Contingut i forma de la petició. - (1) La petició ha d'al·legar els fets complets que constitueixen la causa d'acció.

 

(2) que haurà d'indicar els noms i edats dels fills comuns de les parts i especificar el règim que regeix les seves relacions de propietat, així com les propietats involucrades.

 

Si no hi ha una disposició adequada en un acord escrit entre les parts, el peticionari podrà sol·licitar una ordre provisional de pensió alimentària, custòdia i manutenció dels fills comuns, drets de visita, l'administració de la comunitat o de la propietat conjugal, i altres assumptes de manera similar que requereix mesures urgents .

 

(3) ha de ser verificada i acompanyada d'una certificació contra el forum shopping. La verificació i certificació han de ser signades personalment per mi peticionari. Cap petició pot ser presentada únicament per un advocat o per mitjà d'un advocat-en-fet.

 

Si el sol·licitant està en un país estranger, la verificació i certificació contra el forum shopping seran autenticades pel funcionari degudament autoritzat de l'ambaixada de Filipines o la legació, cònsol general, cònsol o vicecònsol o agent consular en aquest país.

 

(4) que es presentarà en sis còpies. El peticionari haurà de lliurar una còpia de la petició a l'Oficina del Procurador General i l'Oficina del Fiscal de la Ciutat o de la Província, dins dels cinc dies següents a la data de la seva presentació i sotmetre a la prova de tall d'aquest servei en el mateix termini.

 

L'incompliment d'algun dels requisits anteriors pot ser un motiu d'acomiadament immediat de la petició.

 

Sec.   6. Citació. - El servei de convocatòria es regirà per l'Article 14 del Reglament de la Cort i de les regles següents:

 

(1) Quan el demandat no pot ser localitzat en el seu discurs donat o es desconeix el seu parador i no es pugui determinar per la investigació diligent, servei de citació pot, amb permís del tribunal, s'efectuarà sobre ell per la publicació un cop a la setmana durant dues setmanes consecutives en un diari de circulació general a les Filipines i en els llocs que el tribunal pot ordenar més, una còpia de la citació es notificarà a la part demandada a la seva última adreça coneguda per correu certificat o qualsevol altre mitjà el tribunal consideri suficient.

 

(2) La citació per a ser publicats hauran d'estar continguts en una ordre de la cort amb les següents dades: (a) el títol del cas; (b) nombre d'expedient; (c) la naturalesa de la petició; (d) Justificació principals de la petició i els relleus van pregar per; i (e) una directiva perquè el demandat contesta en trenta dies a partir de l'última edició de la publicació.

 

Sec.   7. moció per desestimar. - No moció per desestimar la petició es permetrà, excepte per motius de manca de jurisdicció sobre la matèria o sobre les parts; proporcionat, però, que qualsevol altra planta que pugui justificar un sobreseïment de la causa pot ser plantejat com una defensa afirmativa en una resposta.

 

Sec.   8. resposta. - (1) El demandat ha de presentar la resposta en un termini de quinze dies des de la notificació de citació, o dins dels trenta dies a partir de l'última edició de la publicació en el cas del servei de citació per publicació. La resposta ha de ser verificada pel mateix enquestat, no per un advocat o un advocat-de-fet.

 

(2) Si el demandat no presenta una resposta, el tribunal no ell o ella ha de declarar en rebel·lia.

 

(3) En cas de resposta es presenta o si la resposta no licitar un problema, el tribunal ha d'ordenar al fiscal que investigui si hi ha col · lusió entre les parts.

 

Sec.   9. Informe d'investigació del Ministeri Públic. - (1) el termini d'un mes des de la recepció de l'ordre judicial esmentada en el paràgraf (3) de la Secció 8 anterior, el fiscal presentarà un informe a la cort indicant si les parts estan en connivència i servir còpies dels mateixos a les parts i la seva respectius consells, si n'hi ha.

 

(2) Si el fiscal considera que hi ha col · lusió, s'haurà d'indicar el en la troballa de col·lusió termini de deu dies des de la recepció d'una còpia d'un informe El tribunal fixarà l'informe de l'audició i Si convençuts que les parts estan en connivència, es desestimarà la petició.

 

(3) Si el fiscal informa que no existeix col · lusió, el ​​tribunal fixarà el cas abans del judici. Serà el deure del fiscal que aparegui per a l'Estat en la prèvia al judici.

 

Sec.   10. Treballador social. - El tribunal pot requerir un treballador social per dur a terme un estudi de cas i presentar l'informe corresponent com a mínim tres dies abans de la preventiva. El tribunal també pot requerir un estudi de cas en qualsevol etapa del cas quan sigui necessari.

 

Sec.   11. Previ al judici. -  

 

(1) preventiva obligatòria. - Un preventiva és obligatòria. El moviment o d'ofici, el tribunal fixarà la preventiva després de l'última súplica ha estat servida i presentada, o un cop rebut l'informe del Ministeri Fiscal que no existeix col · lusió entre les parts.

 

(2) La notificació de pre-judici. - (A) L'anunci del preventiva ha de contenir:

 

(1) la data de la conferència prèvia al judici; i

 

(2) que s'ordeni a les parts per presentar i servir als seus respectius escrits de presó preventiva en la forma que s'encarregarà de la recepció de la mateixa per la part adversa almenys tres dies abans de la data de la pre-judici.

 

(b) L'anunci es notificarà per separat a les parts i els seus respectius consells, així com en el fiscal. Serà el seu deure de comparèixer personalment en la prèvia al judici.

 

(c) Notificació de preventiva es remetrà a la part demandada, encara que no presenta una resposta. En cas de citació per publicació i el demandat no va presentar la seva resposta, s'enviarà la notificació de pre-judici la Demandada a la seva última adreça coneguda.

 

Sec.   12. Contingut de l'escrit preliminar. - L'escrit preliminar ha de contenir el següent:

 

(a) Una declaració de la voluntat de les parts per entrar en acords com pot ser permès per la llei, el que indica els termes desitjats dels mateixos;

 

(b) Una descripció concisa dels seus respectius reclams juntament amb les lleis i les autoritats corresponents;

 

(c) Admès fets i estipulacions dels fets, així com les qüestions de fet i de dret en disputa proposat;

 

(d) Tota l'evidència que es presentarà, incloent l'opinió d'experts, si s'escau, indicant breument o descriure la naturalesa i el propòsit dels mateixos;

 

(e) el nombre i els noms dels testimonis i les seves respectives declaracions jurades; i

 

(f) Les altres qüestions que el tribunal pugui requerir.

 

El no presentar l'escrit preliminar o per complir amb els seus continguts requerits tindran el mateix efecte que la manca de compareixença en el pre-judici en virtut dels paràgrafs següents.

 

Sec.   13. Efecte de la manca de compareixença en la prèvia al judici. - {A) Si el sol·licitant no compareix personalment, el cas serà desestimat menys que el seu advocat o un representant degudament autoritzat apareix en el tribunal i demostra una excusa vàlida per a la no aparició del peticionari.

 

(b) Si el demandat ha presentat la seva resposta, però no compareix, el tribunal procedirà a la prèvia al judici i exigir al Ministeri Públic per investigar la no compareixença del demandat i presentar en el termini de quinze dies a partir de llavors un informe al tribunal declarant si el seu no aparició es deu a l'existència de col · lusió entre les parts. Si no hi ha col · lusió, el ​​tribunal ha d'exigir al fiscal d'intervenir per a l'Estat durant el judici sobre el fons per evitar la supressió o falsificació de proves.

 

Sec. 14. la conferència prèvia al judici. -A La conferència prèvia al judici, el tribunal:

 

(a) Es pot remetre les qüestions a un mediador que ajudarà a les parts a arribar a un acord sobre assumptes no prohibits per la llei.

 

El mediador retrà un informe en el termini d'un mes de la remissió, que, per bones raons, el tribunal podrà prorrogar per un període no superior a un mes.

 

(b) En cas que la mediació no es faci ús de, o quan es produeix un error, el tribunal procedirà a la conferència prèvia al judici, ocasió en la qual es tindrà en compte la conveniència de rebre el testimoni d'experts i els altres fabricants que puguin ajudar a la ràpida disposició de la petició.

 

Sec.   15. Per preventiva. - {A) S'han de registrar els procediments al pre-judici. A l'acabament de la pre-judici, el tribunal emetrà una ordre preventiva que es recita en detall els assumptes tractats en la conferència, les mesures adoptades, les modificacions que poden introduir-se en els al·legats, i llevat que en el sòl de la declaració de nul·litat o anul·lació, els acords o les admissions fetes per les parts en qualsevol dels assumptes considerats, incloent qualsevol ordre provisional que pot ser necessari o acordat per les parts.

 

(b) En cas que l'acció de procedir a judici, l'ordre ha de contenir un recital dels següents:

 

(1) Els fets indiscutibles, van admetre, i les que no necessita ser provada subjecte a la Secció 16 d'aquesta Regla;

(2) les qüestions fàctiques i jurídiques per a ser objecte de litigi;

 

(3) L'evidència, incloent objectes i documents, que han estat marcats i seran presentats;

 

(4) Els noms dels testimonis que es presenten i els seus testimonis en forma de declaracions jurades; i

 

(5) Calendari de la presentació de proves.

 

(c) L'ordre preventiva contindrà també una directiva el fiscal a aparèixer per a l'Estat i prendre mesures per evitar la col · lusió entre les parts en qualsevol estat de la causa i de la fabricació o la supressió d'evidència durant el judici sobre el fons.

(d) Les parts no podran plantejar qüestions o presentar testimonis i proves diferents dels indicats en l'ordre preventiva.

 

L'ordre haurà de controlar el judici del cas, a no ser modificada pel tribunal per evitar la injustícia manifesta.

 

(e) Les parts tindran cinc dies des de la recepció de l'ordre preventiva per proposar correccions o modificacions.

 

Sec.   16. compromís Prohibida. - El tribunal no pot permetre que el compromís en assumptes prohibits, com ara les següents:

 

(a) L'estat civil de les persones;

 

(b) La validesa d'un matrimoni o d'una separació legal;

 

(c) Qualsevol planta de separació legal;

 

(d) El suport futur;

 

(e) La jurisdicció dels tribunals; i

 

legítima (f) Futur.

 

Sec.   17. Judici. - (1) El president del tribunal ha de portar a terme personalment el judici del cas. Cap delegació de la recepció de proves per a un comissionat serà permès excepte pel que fa als assumptes relacionats amb les relacions de propietat dels cònjuges.

 

(2) Els motius de la declaració de nul·litat absoluta o anul·lació del matrimoni han de ser provades. Sense judici sobre els al·legats, es permetrà judici sumari, o la confessió del judici.

 

(3} El tribunal podrà disposar l'exclusió de la sala d'audiències de totes les persones, inclosos els membres de la premsa, que no tenen un interès directe en el cas. Tal ordre es pot fer si el tribunal determina en l'expedient que requereixin una festa a declarar en audiència pública no milloraria l'esbrinament de la veritat; causaria al dany psicològic partit o incapacitat per comunicar-se de manera efectiva a causa de la vergonya, la por o la timidesa; violaria el dret d'una part a la privacitat, o seria ofensiu per a la decència o la moral pública.

 

(4) No s'ha de tenir cap còpia ni cap examen o lectura dels registres del cas o parts del mateix ser feta per qualsevol persona que no sigui un partit o consell d'un partit, sinó per ordre de la cort.

 

Sec.   18. memoràndums. - El tribunal podrà demanar a les parts i al Ministeri Fiscal, en consulta amb l'Oficina del Procurador General, per presentar els seus respectius memoràndums el suport dels seus reclams dins dels quinze dies següents a la data del judici s'acaba. Pot requerir l'Oficina del Procurador General per presentar el seu propi memoràndum si el cas és de gran interès per a l'Estat. No hi ha altres escrits o documents podran presentar-se sense permís de la cort. Després de transcorregut el termini previst en el present document, el cas es considerarà presentada per la decisió, amb o sense els memoràndums.

 

Sec.   19. Decisió. - (1) Si el tribunal fa una decisió d'acceptació de la petició, es declararà el mateix que el decret de nul·litat absoluta o decret d'anul·lació serà expedit pel tribunal només després d'acord amb l'article 50 i 51 del Codi de Família que s'aplica en virtut de la Regla en la liquidació, de repartiment i distribució de Propietats.

 

(2) Les parts, inclòs el procurador general i el Ministeri Públic, se li lliurarà una còpia de la decisió personalment o per correu certificat. Si el demandat citat per la publicació no es va presentar a l'acció, la part dispositiva de la decisió es publicarà una vegada en un diari de circulació general.

 

(3) La decisió sigui definitiva al venciment de quinze dies a partir de notificació a les parts. Entrada del judici es farà si no hi ha recurs de reconsideració o nou judici o l'apel·lació és presentada per qualsevol de les parts el ministeri fiscal o la fiscal general.

 

(4) Sobre la finalitat de la decisió, el ​​tribunal ha de dictar immediatament el decret corresponent, si les parts no tenen cap propietat.

 

Si les parts tenen propietats, el tribunal haurà d'observar el procediment que estableix la secció 21 d'aquesta Regla.

 

L'entrada del judici serà registrat en el Registre Civil, on es va registrar el matrimoni i en el Registre Civil on es troba la Cort de Família concedeix la petició de declaració de nul·litat absoluta o anul·lació del matrimoni.

Sec.   20. Apel·lació. -  

 

(1) Pre-condicions. - No apel·lació de la decisió es permetrà llevat que el recurrent ha presentat una moció de reconsideració o nou judici dins dels quinze dies següents a la notificació de la sentència.

 

(2) L'escrit de recurs. - La part perjudicada o el procurador general pot apel·lar de la decisió mitjançant la presentació d'un anunci d'apel·lació dins dels quinze dies següents a la notificació de la denegació de la moció de reconsideració o nou judici. L'apel·lant haurà de lliurar una còpia de la notificació d'apel·lació a les parts adverses.

 

Sec.   21. Liquidació, partició i distribució, custòdia, manutenció dels nens i el lliurament dels seus legitimes presumptes comuns. - A l'entrada de la sentència que concedeix la petició, o, en cas d'apel·lació, després de la recepció de l'entrada de la sentència de la cort d'apel·lacions que es concedeix la petició, el ​​Tribunal de la Família, en el moviment de qualsevol de les parts, procedirà a la liquidació, partició i distribució de les propietats dels cònjuges, incloent custòdia, manutenció dels nens i el lliurament dels seus legitimes presumptius de conformitat amb els articles 50 i 51 del Codi de Família llevat que aquests assumptes havien estat adjudicats en procediments judicials previs comuns.

 

Sec.   22. Emissió del Decret de Declaració de Nul·litat Absoluta o anul·lació del matrimoni "(a) El tribunal ha de dictar el decret després .:

 

(1) El registre de l'entrada de judici la concessió de la sol·licitud de declaració de nul·litat o anul·lació del matrimoni en el Registre Civil on el matrimoni es va celebrar i en el Registre Civil del lloc on es troba la Cort de Família;

 

(2) La inscripció de la partició i la distribució de les propietats dels cònjuges, en el Registre de la Propietat adequada on es troben els béns immobles aprovat; i

 

(3) El lliurament de legitimes presumptius dels nens en efectiu, béns o valors de so.

 

(b) El tribunal haurà de citar en el Decret de la part dispositiva de la sentència dictada i adjuntar al Decret de l'escriptura de partició aprovat.

 

Excepte en el cas dels nens menors dels articles 36 i 53 del Codi de Família, el tribunal ha d'ordenar al registrador civil local a expedir un certificat de naixement esmenat indicant el nou estat civil dels nens afectats.

 

Sec.   23. Registre i publicació del decret; decret de la millor evidència. - (A) La part guanyadora tindrà causar el registre del Decret en el Registre Civil, on es va registrar el matrimoni, el Registre Civil del lloc on es troba el Tribunal de Família, ia l'Oficina Nacional d'Estadística i Censos. Informarà td el compliment de tennis amb aquest requisit dins dels trenta dies següents a la recepció de la còpia del Decret.

 

(b) En cas de servei convocatòria va ser feta per la publicació, les parts hauran de fer la publicació del decret, un cop en un diari de circulació general.

 

(c) El Decret registrada serà la millor prova per demostrar la declaració de nul·litat absoluta o nul·litat del matrimoni i servirà com a notificació a terceres persones en relació amb les propietats del peticionari i el demandat, així com les propietats d'adequació o legitimitat presumptes lliurats als seus fills comuns .

        

Sec.   24. Efecte de la mort d'una part; deure de la Cort de Família o Cort d'Apel·lacions. - (A) En el cas que una de les parts mor en qualsevol estat del procediment, abans de l'entrada del judici, el tribunal ha d'ordenar el cas tancat i acabat, sense perjudici de la liquidació dels béns en els procediments adequats en els tribunals ordinaris.

 

(b) Si la persona mor després de l'entrada del judici de nul·litat o anul·lació, la decisió serà vinculant per a les parts i els seus successors en interès en la solució de la finca en la justícia ordinària.

 

Sec. 25. Efectivitat. - Aquesta norma entrarà en vigor el 15 de març de 2003, després de la seva publicació en un diari de circulació general a molt tard el 7 març 2003.

 

 

 

 

 

Quota